Schlagwort: tjabelstünj 35

  • Playlist #35

    Wi haa das weg föl am festivals snaaket an jam diarbi uk föl musiik faan a festivals präsentiiret. Diarmä jam diar noch ens trochhiar kön, fu jam hiar det komplet playlist faan’t sendang – an das feer uk jo festival-termiinen mä diartu. Unsere Playlist zur Festival-Sendung gibt es natürlich auch wieder bei Apple Music und Spotify. Gurr: #1985…