Schlagwort: tjabelstünj 63

  • Netsneutralitäät

    Ferleeden weg haa’f hir al am en internet-teema snaaket, neemelk am netlabels. Das weg gongt at hir uk weler am en internet-teema – an det as at so näämd netsneutralitäät. Wat det bedüüdet an huaram det wichtig wees koon, det wel’f hir ens trochgung. Netsneutralitäät hiart ham efter en temelk ünatraktiif teema uun, wat uun irgentian…