Audio

 • Emansipasjuun

  De equal pay day as en dai, wat diarüüb henwiset, det wüfen bit tu dediar dai so tu saien gratis werke – wan ham ens efterreekent, hü föl jil maaner för det salew werk fu. Auer de dai jüst wiar an för tau weg diartu uk noch wäält-wüfen-dai, wul’f en betj diar am snaake, wat…

 • Tidjsleufen an gud „Tatort“-filmer

  Uun det stak „Déjà-vu“ faan’t Antilopen-Gang üüb üüs playlist gungt det ei so gud för’t lyrisk ik, auer at faan en leewent fertäält, wat ei so gud an tufrees ütjschocht an huar uun ham de hiale skitj arke dai welerhaalet. At as en gans düüdelk reminesens üüb de film „Groundhog Day“/„Und täglich grüßt das Murmeltier“.…

 • Festivals

  A wos stäänt föör a dör an uk wan’t noch ei gans somer as: at wurt suutjis tidj, am a festivals tu teenken, wat das juar so üüb üs tukem – auer a koorden san irgentwan uk wech. Oober luanet ham det auerhood noch, üüb en festival tu gungen? Wilems as’t dach temelk jüür. Diar…

 • Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: „5 Minuten“

  Widjert föl lidj ferükt ambirään an ruusen an schoklaad kuupe, gungt för ölern a wäält oner, auer’s alianing san. Wat skal det? Brük wi dediar ual valentiinsdai wörelk? Wan ham hoker hal liis mei, do kön ham det doch uk so arke dai wise. Wi besnaake, wat üs bi de valentiinsdai nerfet – an det…

 • Stalking

  As at nögen, wan en maan en ferkuuperin uun en supermarkels hal liis mei? Woorskiinelk ei. Wat oober, wan hi det wüf do ei linger uun de markels schocht an efter hög weg efterfraaget, huar hat blewen as, a mäwerken ham fertel, det hat nü uun en öler filiale werket an hi do mä en…

 • Nick Cave’s Hiding Songs

  The boy will grow older, and over time there will be other songs – not many – ten or maybe twenty in a lifespan, that stand apart from the rest of the music he will discover. He will realise […] that not only are these songs holy or sacred, the are hiding songs – what the Aztec Indians…

 • Aapelkuuk

  Jüst nü, diar at weler iarer jonk wurt an uk ale früchten rip san, do kön’m uk gud ens weler en kuuk baag. Een faan min favoriiten as diarbi en gans ianfach aapelkuuk. Jam brük ianfach bluat trii aapler, meel, margariine, baagpolwer, en mase soker an waniljesoker. Jam nem 250 g meel, ian teeskaas baagpolwer…

 • Beweerte, hü gud ham bi di wel keer kön

  Wi haa för tau weg al ’ar am snaaket, det at uun Berlin jüst det projekt „Abstandshalter“ jaft, huar bi meeden wurt, hü naar welen faan autos auerhaalet wurd. Wan jam det intresiaret, finj jam det noch üüb üüs website. Hü jo lidj, wat wel keer, jo oober salew feel, det kön det projekt natüürelk…

 • Projekt „Abstandsmesser“

  De „Tagesspiegel“, en bleed, wat uun Berlin ütjden wurt, hee en aksjuun startet, wat’m am muar seekerhaid för wel-keerern komre wal. Det projekt, wat de Tagesspiegel nü startet hee wiset diarüüb hen, det at uuntesken uun Berlin maner hüshualer mä auto jaft üüs saner auto an det sant auer fiartig juar a taalen faan a…

 • The Insect Concerto

  75 % faan a insekten san ferswünjen, sait at amwäältferbant WWF. Tutmanst faan dönen, wat flä kön. Am diarüüb hentuwisen an jil tu saamlen för aksjuunen, wat a insekten halep kön, jaft at nü en nei inisjatiiwe – mä musiik. Fölsis hiart’m ja, det at imer maner imen jaft. Tatsechelk san’t oober ei bluat a…